ไนต์คลับ ดิสโกเธค (พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เข้าชมรายละเอียดของบริการไนต์คลับ ดิสโกเธคตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค

ไนต์คลับ ดิสโกเธค

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 17 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ค็อกเทลเลาจน์ ให้หมายรวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา

พิกัดภาษีสรรพสามิตบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ) หน่วย อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
ตอนที่ 17 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ
17.01 ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ค็อกเทลเลาจน์ โดยให้หมายรวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทําการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา 30 ตารางเมตร 3,000

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบริการไนต์คลับ ดิสโกเธคในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้