การขออนุญาตซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 18:17, 19 กรกฎาคม 2558 โดย Nopash (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามกฎหมายปัจจุบัน
1. ผู้มีสิทธิ์ยื่น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่จดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีกับกรมสรรพสามิต(ภษ.01-18)
2. สถานที่ยื่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
3. ยื่นต่อ สรรพสามิตพื้นที่
4. อัตราค่าธรรมเนียม ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม
5. แบบคำขอ+เอกสารประกอบ

แบบคำขออนุญาต

  • แบบ ภษ.01-23 จำนวน 2 ฉบับ และ แบบ ภษ.01-24
  • กรณีชำระเป็นเงินสด
  • วางประกันด้วยหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
6. ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต สรรพสามิตพื้นที่
7. ขั้นตอนการดำเนินการ
  1. เจ้าพนักงานสรรพสามิตรับคำขออนุญาตซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ภษ.01-23 และ ภษ.01-24 พร้อมสำเนาเอกสารประกอบ
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจ ภษ.01-23 และ ภษ.01-24 และเอกสารแนบ
  3. เจ้าพนักงานสรรพสามิตติดต่อให้ผู้ขอซื้อชำระภาษีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
  4. เจ้าพนักงานสรรพสามิตทำบันทึกพร้อมแนบ ภษ.01-23 ภษ.01-24 ให้สรรพสามิตพื้นที่ลงนาม
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา ยังไม่มีการกำหนด

- ดูเอกสารคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี แบบ ภษ.01-18

- ดูเอกสารคำขอซื้อ และใบอนุญาตให้ซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน แบบ ภษ.01-23

- ดูเอกสารคำขอขน และใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน แบบ ภษ.01-24