รถยนต์นั่งพยาบาล

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ตัวอย่างรถพยาบาล Toyota Hiace

รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการ โรงพยาบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี ต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บ ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน โดยพื้นที่ภายในรถจะต้องมีความกว้างยาวและสูงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนอน และให้การช่วยเหลือได้สะดวกซึ่งในขณะดัดแปลงเสร็จหรือในขณะนำออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือในขณะนำเข้า อย่างน้อยจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้[1]

  1. เปลนอนพร้อมเบาะและสายยึดตรึงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ชนิดปรับระดับนั่ง-นอน และเคลื่อนย้ายได้ พร้อมที่ยึดตรึงเปลป้องกันมิให้เปลเลื่อนไป-มา
  2. ท่อบรรจุออกซิเจนและอุปกรณ์ให้ออกซิเจน
  3. เครื่องดูดเสมหะและอุปกรณ์
  4. อุปกรณ์แขวนขวดน้ำเกลือหรือเลือด
  5. ตู้หรือสำหรับที่เก็บรักษา หรือจัดวางเครื่องอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการช่วยชีวิตฉุกเฉิน
  6. ที่นั่งสำหรับแพทย์ และพยาบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ
  7. ไฟสัญญาณฉุกเฉินประจำรถติดตั้งให้เห็นชัดเจน
  8. สัญญาณไซเรน


พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527