สารละลายไฮโดรคาร์บอน

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด[1]


ที่มา

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. "ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) พ.ศ. 2552"
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07:13