03.01(1) ชนิดใช้กับรถยนต์

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เครื่องปรับอากาศชนิดใช้กับรถยนต์

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ร้อยละ 15 ร้อยละ 30

ตัวอย่างสินค้าเครื่องปรับอากาศชนิดใช้กับรถยนต์

ที่มา