03.01(2) อื่นๆนอกจาก (1)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆนอกจาก 03.01(1)

อัตราภาษีสรรพสามิต

อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า เพดานอัตราภาษีตามมูลค่า
ยกเว้นภาษี ร้อยละ 30

ตัวอย่างสินค้าเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นๆนอกจาก 03.01(1)

ที่มา